ثبت دامنه

برای ثبت دامنه جدید در کادر زیر نام دامنه مورد نظر خود را وارد کرده، پس از جستجو امکان ثبت آن را بررسی کنید. در صورت آزاد بودن نام انتخاب شده میتوانید دامنه را ثبت کنید. در غیر این صورت میتوانید دامنه مورد نظر را در سایر پسوندهای موجود ثبت نمایید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

پسوندهای مختلف دامنه بر اساس دسته بندی :

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com sale!
2,190,000 ریال
1 سال
2,190,000 ریال
1 سال
2,290,000 ریال
1 سال
.net sale!
2,790,000 ریال
1 سال
2,790,000 ریال
1 سال
2,790,000 ریال
1 سال
.org sale!
2,690,000 ریال
1 سال
2,690,000 ریال
1 سال
2,690,000 ریال
1 سال
.info sale!
1,650,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
.ir hot!
65,000 ریال
1 سال
65,000 ریال
1 سال
75,000 ریال
1 سال
.co.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.ac.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.biz hot!
4,690,000 ریال
1 سال
4,690,000 ریال
1 سال
4,690,000 ریال
1 سال
.us
2,680,000 ریال
1 سال
2,680,000 ریال
1 سال
2,680,000 ریال
1 سال
.asia
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
.co.uk
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
.me
3,890,000 ریال
1 سال
6,890,000 ریال
1 سال
6,890,000 ریال
1 سال
.se
4,790,000 ریال
1 سال
4,790,000 ریال
1 سال
4,790,000 ریال
1 سال
.ca
9,980,000 ریال
1 سال
9,980,000 ریال
1 سال
9,980,000 ریال
1 سال
.co
6,990,000 ریال
1 سال
6,990,000 ریال
1 سال
6,990,000 ریال
1 سال
.tv
10,310,000 ریال
1 سال
10,310,000 ریال
1 سال
10,310,000 ریال
1 سال
.de
1,840,000 ریال
1 سال
1,840,000 ریال
1 سال
1,840,000 ریال
1 سال
.in
4,508,000 ریال
1 سال
4,508,000 ریال
1 سال
4,508,000 ریال
1 سال
.eu sale!
1,009,000 ریال
1 سال
1,660,000 ریال
1 سال
1,660,000 ریال
1 سال
.org.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.company
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
.today
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.academy
6,220,000 ریال
1 سال
9,080,000 ریال
1 سال
9,080,000 ریال
1 سال
.systems
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.enterprises
5,600,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
.domains
9,080,000 ریال
1 سال
9,080,000 ریال
1 سال
9,080,000 ریال
1 سال
.gallery
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.graphics
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.photography
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.computer
6,220,000 ریال
1 سال
9,080,000 ریال
1 سال
9,080,000 ریال
1 سال
.photos
4,500,000 ریال
1 سال
5,910,000 ریال
1 سال
5,910,000 ریال
1 سال
.tips
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.house
5,900,000 ریال
1 سال
9,080,000 ریال
1 سال
9,080,000 ریال
1 سال
.id.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.club
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
.ru
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
.co.com
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
.city
2,480,000 ریال
1 سال
5,350,000 ریال
1 سال
5,350,000 ریال
1 سال
.net.ir
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
.name
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.aero
40,900,000 ریال
1 سال
40,900,000 ریال
1 سال
40,900,000 ریال
1 سال
.pro sale!
1,590,000 ریال
1 سال
5,070,000 ریال
1 سال
5,070,000 ریال
1 سال
.uk
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.tw
9,540,000 ریال
1 سال
9,540,000 ریال
1 سال
9,540,000 ریال
1 سال
.camp
12,700,000 ریال
1 سال
12,700,000 ریال
1 سال
12,700,000 ریال
1 سال
.space
1,250,000 ریال
1 سال
6,630,000 ریال
1 سال
6,630,000 ریال
1 سال
.news
6,750,000 ریال
1 سال
6,750,000 ریال
1 سال
6,750,000 ریال
1 سال
.online sale!
1,590,000 ریال
1 سال
10,490,000 ریال
1 سال
10,490,000 ریال
1 سال
.website
870,000 ریال
1 سال
6,340,000 ریال
1 سال
6,340,000 ریال
1 سال
.love
8,450,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
.social
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
.xyz sale!
640,000 ریال
1 سال
2,810,000 ریال
1 سال
2,810,000 ریال
1 سال
.gov.ir
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
.media
8,200,000 ریال
1 سال
8,200,000 ریال
1 سال
8,200,000 ریال
1 سال
.life
1,950,000 ریال
1 سال
7,990,000 ریال
1 سال
7,990,000 ریال
1 سال
.vision
8,200,000 ریال
1 سال
8,200,000 ریال
1 سال
8,200,000 ریال
1 سال
.at
3,110,000 ریال
1 سال
3,110,000 ریال
1 سال
3,110,000 ریال
1 سال
.travel
32,650,000 ریال
1 سال
32,650,000 ریال
1 سال
32,650,000 ریال
1 سال
.sch.ir
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
.marketing
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
.click
1,800,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.store
14,030,000 ریال
1 سال
14,030,000 ریال
1 سال
14,030,000 ریال
1 سال
.ws
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.band
6,260,000 ریال
1 سال
6,260,000 ریال
1 سال
6,260,000 ریال
1 سال
.bz
5,960,000 ریال
1 سال
5,960,000 ریال
1 سال
5,960,000 ریال
1 سال
.win sale!
1,290,000 ریال
1 سال
1,290,000 ریال
1 سال
1,290,000 ریال
1 سال
.mobi
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.directory
1,550,000 ریال
1 سال
5,340,000 ریال
1 سال
5,340,000 ریال
1 سال
.trade
1,290,000 ریال
1 سال
1,290,000 ریال
1 سال
1,290,000 ریال
1 سال
.network
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.site
1,400,000 ریال
1 سال
7,550,000 ریال
1 سال
7,550,000 ریال
1 سال
.ac
12,500,000 ریال
1 سال
12,500,000 ریال
1 سال
12,500,000 ریال
1 سال
.coffee
3,730,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
.nl
2,380,000 ریال
1 سال
2,380,000 ریال
1 سال
2,380,000 ریال
1 سال
.it
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.pw
7,750,000 ریال
1 سال
7,750,000 ریال
1 سال
7,750,000 ریال
1 سال
.restaurant
6,390,000 ریال
1 سال
14,530,000 ریال
1 سال
14,530,000 ریال
1 سال
.cafe
4,670,000 ریال
1 سال
9,140,000 ریال
1 سال
9,140,000 ریال
1 سال
.tech
1,950,000 ریال
1 سال
14,120,000 ریال
1 سال
14,120,000 ریال
1 سال
.land
6,440,000 ریال
1 سال
8,720,000 ریال
1 سال
8,720,000 ریال
1 سال
.vip new!
4,830,000 ریال
1 سال
4,830,000 ریال
1 سال
4,830,000 ریال
1 سال
.international
3,860,000 ریال
1 سال
5,680,000 ریال
1 سال
5,680,000 ریال
1 سال
.archi
8,490,000 ریال
1 سال
19,800,000 ریال
1 سال
19,800,000 ریال
1 سال
.tools
3,990,000 ریال
1 سال
9,990,000 ریال
1 سال
9,990,000 ریال
1 سال
.design
5,840,000 ریال
1 سال
13,310,000 ریال
1 سال
13,310,000 ریال
1 سال
.market
8,520,000 ریال
1 سال
8,520,000 ریال
1 سال
8,520,000 ریال
1 سال
.dev
4,390,000 ریال
1 سال
4,390,000 ریال
1 سال
4,390,000 ریال
1 سال
.global
17,540,000 ریال
1 سال
17,540,000 ریال
1 سال
17,540,000 ریال
1 سال
.app new!
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.blog
3,590,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.agency
1,550,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.shop sale!
4,100,000 ریال
1 سال
9,100,000 ریال
1 سال
9,100,000 ریال
1 سال
.art
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
.video
5,940,000 ریال
1 سال
5,940,000 ریال
1 سال
5,940,000 ریال
1 سال
.money
3,220,000 ریال
1 سال
8,720,000 ریال
1 سال
8,720,000 ریال
1 سال
.io new!
15,900,000 ریال
1 سال
15,900,000 ریال
1 سال
15,900,000 ریال
1 سال
.studio
6,640,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
.id
6,240,000 ریال
1 سال
6,240,000 ریال
1 سال
6,240,000 ریال
1 سال
.coach
4,670,000 ریال
1 سال
14,400,000 ریال
1 سال
14,400,000 ریال
1 سال
.shopping
6,900,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
.center
3,620,000 ریال
1 سال
4,990,000 ریال
1 سال
4,990,000 ریال
1 سال
.care
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
.fit
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
.wedding
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
.cc
4,790,000 ریال
1 سال
4,790,000 ریال
1 سال
4,790,000 ریال
1 سال
.support
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
.af
28,600,000 ریال
1 سال
28,600,000 ریال
1 سال
28,600,000 ریال
1 سال
.pk
20,470,000 ریال
1 سال
20,470,000 ریال
1 سال
20,470,000 ریال
1 سال
.host
30,000,000 ریال
1 سال
30,000,000 ریال
1 سال
30,000,000 ریال
1 سال
.pizza
4,500,000 ریال
1 سال
15,300,000 ریال
1 سال
15,300,000 ریال
1 سال
.apartment
13,900,000 ریال
1 سال
13,900,000 ریال
1 سال
13,900,000 ریال
1 سال
.accountant
7,770,000 ریال
1 سال
7,770,000 ریال
1 سال
7,770,000 ریال
1 سال
.actor
6,220,000 ریال
1 سال
10,360,000 ریال
1 سال
10,360,000 ریال
1 سال
.associates
6,220,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.auction
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.audio
41,000,000 ریال
1 سال
41,000,000 ریال
1 سال
41,000,000 ریال
1 سال
.baby
7,170,000 ریال
1 سال
21,500,000 ریال
1 سال
21,500,000 ریال
1 سال
.bar
19,430,000 ریال
1 سال
19,430,000 ریال
1 سال
19,430,000 ریال
1 سال
.bayern
10,590,000 ریال
1 سال
10,590,000 ریال
1 سال
10,590,000 ریال
1 سال
.be
1,850,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
.best
6,440,000 ریال
1 سال
6,440,000 ریال
1 سال
6,440,000 ریال
1 سال
.bid
1,490,000 ریال
1 سال
1,490,000 ریال
1 سال
1,490,000 ریال
1 سال
.bike
4,670,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.bingo
13,900,000 ریال
1 سال
13,900,000 ریال
1 سال
13,900,000 ریال
1 سال
.bio
9,900,000 ریال
1 سال
20,200,000 ریال
1 سال
20,200,000 ریال
1 سال
.black
9,900,000 ریال
1 سال
15,800,000 ریال
1 سال
15,800,000 ریال
1 سال
.blackfriday
40,440,000 ریال
1 سال
40,440,000 ریال
1 سال
40,440,000 ریال
1 سال
.boutique
1,550,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.build
19,430,000 ریال
1 سال
19,430,000 ریال
1 سال
19,430,000 ریال
1 سال
.builder
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.business
2,180,000 ریال
1 سال
2,180,000 ریال
1 سال
2,180,000 ریال
1 سال
.cab
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.cam
990,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.camera
13,900,000 ریال
1 سال
13,900,000 ریال
1 سال
13,900,000 ریال
1 سال
.charity
9,230,000 ریال
1 سال
9,230,000 ریال
1 سال
9,230,000 ریال
1 سال
.chat
4,670,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
8,410,000 ریال
1 سال
.clinic
13,880,000 ریال
1 سال
13,880,000 ریال
1 سال
13,880,000 ریال
1 سال
.cloud
2,830,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
.cn

سال
3,780,000 ریال
1 سال
3,780,000 ریال
1 سال
.codes
2,480,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.college
8,490,000 ریال
1 سال
18,900,000 ریال
1 سال
18,900,000 ریال
1 سال
.community
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.construction
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.consulting
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.cooking
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
.country
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
.courses
11,600,000 ریال
1 سال
11,600,000 ریال
1 سال
11,600,000 ریال
1 سال
.cx
6,300,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
.cyou
670,000 ریال
1 سال
1,630,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
.cz
4,550,000 ریال
1 سال
4,550,000 ریال
1 سال
4,550,000 ریال
1 سال
.date
1,490,000 ریال
1 سال
1,490,000 ریال
1 سال
1,490,000 ریال
1 سال
.download
1,690,000 ریال
1 سال
1,690,000 ریال
1 سال
1,690,000 ریال
1 سال
.pics
3,730,000 ریال
1 سال
8,740,000 ریال
1 سال
8,740,000 ریال
1 سال
.promo
2,130,000 ریال
1 سال
5,130,000 ریال
1 سال
5,130,000 ریال
1 سال
.racing
3,100,000 ریال
1 سال
8,390,000 ریال
1 سال
1,490,000 ریال
1 سال
.red
3,690,000 ریال
1 سال
6,100,000 ریال
1 سال
6,100,000 ریال
1 سال
.rent
8,900,000 ریال
1 سال
18,900,000 ریال
1 سال
18,900,000 ریال
1 سال
.science
3,490,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
1,590,000 ریال
1 سال
.top
940,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
.vote
9,900,000 ریال
1 سال
23,200,000 ریال
1 سال
23,200,000 ریال
1 سال
.wiki
6,040,000 ریال
1 سال
7,980,000 ریال
1 سال
7,980,000 ریال
1 سال
.dance
4,670,000 ریال
1 سال
6,760,000 ریال
1 سال
6,760,000 ریال
1 سال
.delivery
4,500,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.digital
1,240,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.dental
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.discount
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.doctor
27,720,000 ریال
1 سال
27,720,000 ریال
1 سال
27,720,000 ریال
1 سال
.dog
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.eco
21,000,000 ریال
1 سال
21,000,000 ریال
1 سال
21,000,000 ریال
1 سال
.education
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
.email
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
.engineer
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.equipment
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
.events
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.exchange
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.family
6,760,000 ریال
1 سال
6,760,000 ریال
1 سال
6,760,000 ریال
1 سال
.fan
12,300,000 ریال
1 سال
12,300,000 ریال
1 سال
12,300,000 ریال
1 سال
.fans
3,720,000 ریال
1 سال
3,720,000 ریال
1 سال
3,720,000 ریال
1 سال
.fashion
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
.finance
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.fitness
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.flights
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.flowers
43,700,000 ریال
1 سال
43,700,000 ریال
1 سال
43,700,000 ریال
1 سال
.football
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
.fun
6,300,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
.fund
14,790,000 ریال
1 سال
14,790,000 ریال
1 سال
14,790,000 ریال
1 سال
.furniture
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.fyi
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
.gift
5,600,000 ریال
1 سال
5,600,000 ریال
1 سال
5,600,000 ریال
1 سال
.glass
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.gold
27,720,000 ریال
1 سال
27,720,000 ریال
1 سال
27,720,000 ریال
1 سال
.guide
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.guitars
43,700,000 ریال
1 سال
43,700,000 ریال
1 سال
43,700,000 ریال
1 سال
.school
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
9,090,000 ریال
1 سال
.link
3,150,000 ریال
1 سال
3,150,000 ریال
1 سال
3,150,000 ریال
1 سال
.institute
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
5,920,000 ریال
1 سال
.one
3,020,000 ریال
1 سال
3,020,000 ریال
1 سال
3,020,000 ریال
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی های بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به جز دامنه های خاص و دامنه های تازه تمدید شده