ثبت دامنه

برای ثبت دامنه جدید در کادر زیر نام دامنه مورد نظر خود را وارد کرده، پس از جستجو امکان ثبت آن را بررسی کنید. در صورت آزاد بودن نام انتخاب شده میتوانید دامنه را ثبت کنید. در غیر این صورت میتوانید دامنه مورد نظر را در سایر پسوندهای موجود ثبت نمایید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

پسوندهای مختلف دامنه بر اساس دسته بندی :

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com sale!
229,000 تومان
1 سال
229,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
.net sale!
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
.org sale!
369,000 تومان
1 سال
369,000 تومان
1 سال
369,000 تومان
1 سال
.info sale!
165,000 تومان
1 سال
449,000 تومان
1 سال
449,000 تومان
1 سال
.ir hot!
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.co.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.ac.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.biz hot!
469,000 تومان
1 سال
469,000 تومان
1 سال
469,000 تومان
1 سال
.us
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
.asia
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.co.uk
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
.me
389,000 تومان
1 سال
689,000 تومان
1 سال
689,000 تومان
1 سال
.se
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
.ca
998,000 تومان
1 سال
998,000 تومان
1 سال
998,000 تومان
1 سال
.co
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
.tv
1,031,000 تومان
1 سال
1,031,000 تومان
1 سال
1,031,000 تومان
1 سال
.de
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
.in
450,800 تومان
1 سال
450,800 تومان
1 سال
450,800 تومان
1 سال
.eu sale!
100,900 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
.org.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.company
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
.today
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.academy
622,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
.systems
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.enterprises
560,000 تومان
1 سال
759,000 تومان
1 سال
759,000 تومان
1 سال
.domains
908,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
.gallery
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.graphics
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.photography
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.computer
622,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
.photos
450,000 تومان
1 سال
591,000 تومان
1 سال
591,000 تومان
1 سال
.tips
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.house
590,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
908,000 تومان
1 سال
.id.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.club
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
.ru
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.co.com
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.city
248,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
.net.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.name
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.aero
4,090,000 تومان
1 سال
4,090,000 تومان
1 سال
4,090,000 تومان
1 سال
.pro sale!
159,000 تومان
1 سال
507,000 تومان
1 سال
507,000 تومان
1 سال
.uk
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.tw
954,000 تومان
1 سال
954,000 تومان
1 سال
954,000 تومان
1 سال
.camp
1,270,000 تومان
1 سال
1,270,000 تومان
1 سال
1,270,000 تومان
1 سال
.space
125,000 تومان
1 سال
663,000 تومان
1 سال
663,000 تومان
1 سال
.news
675,000 تومان
1 سال
675,000 تومان
1 سال
675,000 تومان
1 سال
.online sale!
159,000 تومان
1 سال
1,049,000 تومان
1 سال
1,049,000 تومان
1 سال
.website
87,000 تومان
1 سال
634,000 تومان
1 سال
634,000 تومان
1 سال
.love
845,000 تومان
1 سال
845,000 تومان
1 سال
845,000 تومان
1 سال
.social
759,000 تومان
1 سال
759,000 تومان
1 سال
759,000 تومان
1 سال
.xyz sale!
64,000 تومان
1 سال
281,000 تومان
1 سال
281,000 تومان
1 سال
.gov.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.media
820,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
.life
195,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
.vision
820,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
.at
311,000 تومان
1 سال
311,000 تومان
1 سال
311,000 تومان
1 سال
.travel
3,265,000 تومان
1 سال
3,265,000 تومان
1 سال
3,265,000 تومان
1 سال
.sch.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.marketing
759,000 تومان
1 سال
759,000 تومان
1 سال
759,000 تومان
1 سال
.click
180,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.store
1,403,000 تومان
1 سال
1,403,000 تومان
1 سال
1,403,000 تومان
1 سال
.ws
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.band
626,000 تومان
1 سال
626,000 تومان
1 سال
626,000 تومان
1 سال
.bz
596,000 تومان
1 سال
596,000 تومان
1 سال
596,000 تومان
1 سال
.win sale!
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
.mobi
508,000 تومان
1 سال
508,000 تومان
1 سال
508,000 تومان
1 سال
.directory
155,000 تومان
1 سال
534,000 تومان
1 سال
534,000 تومان
1 سال
.trade
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
.network
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.site
140,000 تومان
1 سال
755,000 تومان
1 سال
755,000 تومان
1 سال
.ac
1,250,000 تومان
1 سال
1,250,000 تومان
1 سال
1,250,000 تومان
1 سال
.coffee
373,000 تومان
1 سال
890,000 تومان
1 سال
890,000 تومان
1 سال
.nl
238,000 تومان
1 سال
238,000 تومان
1 سال
238,000 تومان
1 سال
.it
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.pw
775,000 تومان
1 سال
775,000 تومان
1 سال
775,000 تومان
1 سال
.restaurant
639,000 تومان
1 سال
1,453,000 تومان
1 سال
1,453,000 تومان
1 سال
.cafe
467,000 تومان
1 سال
914,000 تومان
1 سال
914,000 تومان
1 سال
.tech
195,000 تومان
1 سال
1,412,000 تومان
1 سال
1,412,000 تومان
1 سال
.land
1,190,000 تومان
1 سال
1,190,000 تومان
1 سال
1,190,000 تومان
1 سال
.vip new!
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
.international
386,000 تومان
1 سال
568,000 تومان
1 سال
568,000 تومان
1 سال
.archi
849,000 تومان
1 سال
1,980,000 تومان
1 سال
1,980,000 تومان
1 سال
.tools
399,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.design
584,000 تومان
1 سال
1,331,000 تومان
1 سال
1,331,000 تومان
1 سال
.market
852,000 تومان
1 سال
852,000 تومان
1 سال
852,000 تومان
1 سال
.dev
439,000 تومان
1 سال
439,000 تومان
1 سال
439,000 تومان
1 سال
.global
1,754,000 تومان
1 سال
1,754,000 تومان
1 سال
1,754,000 تومان
1 سال
.app new!
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.blog
359,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.agency
155,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.shop sale!
410,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
.art
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.video
594,000 تومان
1 سال
594,000 تومان
1 سال
594,000 تومان
1 سال
.money
322,000 تومان
1 سال
872,000 تومان
1 سال
872,000 تومان
1 سال
.io new!
1,590,000 تومان
1 سال
1,590,000 تومان
1 سال
1,590,000 تومان
1 سال
.studio
664,000 تومان
1 سال
664,000 تومان
1 سال
664,000 تومان
1 سال
.id
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
.coach
467,000 تومان
1 سال
1,440,000 تومان
1 سال
1,440,000 تومان
1 سال
.shopping
690,000 تومان
1 سال
690,000 تومان
1 سال
690,000 تومان
1 سال
.center
362,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
.care
890,000 تومان
1 سال
890,000 تومان
1 سال
890,000 تومان
1 سال
.fit
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.wedding
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.cc
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
.support
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.af
2,860,000 تومان
1 سال
2,860,000 تومان
1 سال
2,860,000 تومان
1 سال
.pk
2,047,000 تومان
1 سال
2,047,000 تومان
1 سال
2,047,000 تومان
1 سال
.host
3,000,000 تومان
1 سال
3,000,000 تومان
1 سال
3,000,000 تومان
1 سال
.pizza
450,000 تومان
1 سال
1,530,000 تومان
1 سال
1,530,000 تومان
1 سال
.apartment
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
.accountant
777,000 تومان
1 سال
777,000 تومان
1 سال
777,000 تومان
1 سال
.actor
622,000 تومان
1 سال
1,036,000 تومان
1 سال
1,036,000 تومان
1 سال
.associates
622,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
.auction
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
.audio
4,100,000 تومان
1 سال
4,100,000 تومان
1 سال
4,100,000 تومان
1 سال
.baby
717,000 تومان
1 سال
2,150,000 تومان
1 سال
2,150,000 تومان
1 سال
.bar
1,943,000 تومان
1 سال
1,943,000 تومان
1 سال
1,943,000 تومان
1 سال
.bayern
1,059,000 تومان
1 سال
1,059,000 تومان
1 سال
1,059,000 تومان
1 سال
.be
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.best
644,000 تومان
1 سال
644,000 تومان
1 سال
644,000 تومان
1 سال
.bid
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.bike
467,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
.bingo
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
.bio
990,000 تومان
1 سال
2,020,000 تومان
1 سال
2,020,000 تومان
1 سال
.black
990,000 تومان
1 سال
1,580,000 تومان
1 سال
1,580,000 تومان
1 سال
.blackfriday
4,044,000 تومان
1 سال
4,044,000 تومان
1 سال
4,044,000 تومان
1 سال
.boutique
155,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
.build
1,943,000 تومان
1 سال
1,943,000 تومان
1 سال
1,943,000 تومان
1 سال
.builder
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
.business
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.cab
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
.cam
99,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.camera
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
.charity
923,000 تومان
1 سال
923,000 تومان
1 سال
923,000 تومان
1 سال
.chat
467,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
841,000 تومان
1 سال
.clinic
1,388,000 تومان
1 سال
1,388,000 تومان
1 سال
1,388,000 تومان
1 سال
.cloud
283,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
.cn

سال
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
.codes
248,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.college
849,000 تومان
1 سال
1,890,000 تومان
1 سال
1,890,000 تومان
1 سال
.community
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.construction
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.consulting
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.cooking
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
.country
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
.courses
1,160,000 تومان
1 سال
1,160,000 تومان
1 سال
1,160,000 تومان
1 سال
.cx
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
.cyou
67,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.cz
455,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
.date
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.download
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.pics
373,000 تومان
1 سال
874,000 تومان
1 سال
874,000 تومان
1 سال
.promo
213,000 تومان
1 سال
513,000 تومان
1 سال
513,000 تومان
1 سال
.racing
310,000 تومان
1 سال
839,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.red
369,000 تومان
1 سال
610,000 تومان
1 سال
610,000 تومان
1 سال
.rent
890,000 تومان
1 سال
1,890,000 تومان
1 سال
1,890,000 تومان
1 سال
.science
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
.top
94,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.vote
990,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
.wiki
604,000 تومان
1 سال
798,000 تومان
1 سال
798,000 تومان
1 سال
.dance
467,000 تومان
1 سال
676,000 تومان
1 سال
676,000 تومان
1 سال
.delivery
450,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.digital
124,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.dental
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.discount
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.doctor
2,772,000 تومان
1 سال
2,772,000 تومان
1 سال
2,772,000 تومان
1 سال
.dog
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.eco
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
.education
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
.email
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
.engineer
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.equipment
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
.events
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.exchange
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.family
676,000 تومان
1 سال
676,000 تومان
1 سال
676,000 تومان
1 سال
.fan
1,230,000 تومان
1 سال
1,230,000 تومان
1 سال
1,230,000 تومان
1 سال
.fans
372,000 تومان
1 سال
372,000 تومان
1 سال
372,000 تومان
1 سال
.fashion
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
.finance
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.fitness
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.flights
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.flowers
4,370,000 تومان
1 سال
4,370,000 تومان
1 سال
4,370,000 تومان
1 سال
.football
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
.fun
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
.fund
1,479,000 تومان
1 سال
1,479,000 تومان
1 سال
1,479,000 تومان
1 سال
.furniture
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.fyi
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
.gift
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
.glass
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.gold
2,772,000 تومان
1 سال
2,772,000 تومان
1 سال
2,772,000 تومان
1 سال
.guide
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.guitars
4,370,000 تومان
1 سال
4,370,000 تومان
1 سال
4,370,000 تومان
1 سال
.school
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
909,000 تومان
1 سال
.link
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.institute
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
.one
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
.fi
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.group
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
.tel
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی های بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به جز دامنه های خاص و دامنه های تازه تمدید شده