انتقال دامین

دامین خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و یک سال دامین خود را تمدید کنید*


انتقال یک دامین

* به غیر از برخی از پسوند های خاص و دامین های تازه ثبت شده

توجه
انتقال دامنه 1 سال به تاریخ انقضای کنونی دامنه اضافه خواهد کرد (به عنوان مثال اگر دامنه ی شما تا 2024 زمان داشته باشد تا 2025 تمدید خواهد شد) یا اگر دامنه ی شما منقضی باشد و در بازه ی زمانی 30 روز پس از انقضا باشد امکان انتقال وجود دارد و دامنه تمدید خواهد شد.
تنها در یک صورت به تاریخ انقضا اضافه نمی شود :اگر به تازگی (کمتر از 45 روز ) قبل، اقدام به تمدید دامنه از شرکتی که دامنه هم اکنون در آن قرار دارد کرده اید لطفا این مورد را در نظر داشته باشید که دامنه در حالت Auto Renew Period قرار دارد و با انتقال تمدید شما در رجیسترار قبل کنسل و توسط ما دامنه تمدید می شود و هزینه به رجیسترار شرکتی که دامنه در آن قرار دارد بازگشت داده می شود که میبایست هزینه را از آن شرکت دریافت فرمایید.