سرور مجازی

VPS01-Pro سرور مجازی خارج از کشور - PV

1 core cpu

1024 MB ram

40GB HDD

VPS02-Pro سرور مجازی خارج از کشور - HVM

1 core cpu

2048 MB ram

80GB HDD

VPS02-Pro سرور مجازی خارج از کشور - PV

1 core cpu

2048 MB ram

80GB HDD

VPS03-Pro سرور مجازی خارج از کشور - HVM

1 core cpu

4096 MB ram

150GB HDD

VPS03-Pro سرور مجازی خارج از کشور - PV

1 core cpu

4096 MB ram

150GB HDD

سرور مجازی خارج از کشور VPS01 - PV -2 موجود است

1 core cpu

1024 MB ram

40GB HDD

سرور مجازی خارج از کشور VPS02 - HVM

1 core cpu

2048 MB ram

80GB HDD

سرور مجازی خارج از کشور VPS02 - PV

1 core cpu

2048 MB ram

80GB HDD

سرور مجازی خارج از کشور VPS03 - HVM

1 core cpu

4096 MB ram

150GB HDD

سرور مجازی خارج از کشور VPS03 - PV

1 core cpu

4096 MB ram

150GB HDD