هاست پرترافیک

هاست پر ترافیک - پلان ویژه

سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و در صورتی که ارزیابی خرید سرویس اشتباه باشد و یا در طول دوره منابع بیشتری از پردازنده استفاده شود ، هزینه سرویس متعاقبا افزایش خواهد داشت