خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 1U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

Starting from
3,500,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 2U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

Starting from
7,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 3U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

Starting from
10,500,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 4U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا

Starting from
14,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now