هاست ویندوز حرفه ای خارج از کشور (Plesk)

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-10GB

فضا 10 گیگابایت

ترافیک نامحدود

امکان افزودن 8 دامنه اضافه

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-1GB

فضا 1 گیگابایت

ترافیک نامحدود

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-20GB

فضا 20 گیگابایت

ترافیک نامحدود

امکان افزودن 10 دامنه اضافه

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-2GB

فضا 2 گیگابایت

ترافیک نامحدود

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-3GB

فضا 3 گیگابایت

ترافیک نامحدود

امکان افزودن 1 دامنه اضافه

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-500MB

فضا 500 مگابایت

ترافیک نامحدود

هاست ویندوز حرفه ای - Pro-5GB

فضا 5 گیگابایت

ترافیک نامحدود

امکان افزودن 5 دامنه اضافه