سرور اختصاصی

سرور اختصاصی آلمان - Hybrid

32GB DDR3

Core i7-4770

2x240G SSD + 2x2TB SATA

سرور اختصاصی فرانسه - EG128
سرور اختصاصی فرانسه - EG32
سرور اختصاصی فرانسه - EG64
سرور اختصاصی فرانسه - MG256
سرور اختصاصی فرانسه - MG384 -7 موجود است

زمان تحویل 2 تا 10 روز کاری اروپا

سرور اختصاصی آلمان - AX160 NVMe

128GB DDR3

AMD 7401P

2x960GB NVMe

سرور اختصاصی آلمان - EX41

32GB DDR3

Core i7-6700

2x 4TB

سرور اختصاصی آلمان - EX51

64GB DDR3

Core i7-6700

2x 4TB

سرور اختصاصی آلمان - PX92

128GB DDR3

W-2145

2x 2TB

سرور اختصاصی انگلستان - UK1 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK1

سرور اختصاصی انگلستان - UK1-17 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK1-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK2 -1 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK2

سرور اختصاصی انگلستان - UK2-17 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK2-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK3 -1 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK3

سرور اختصاصی انگلستان - UK3-17 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK3-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK4 -1 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK4

سرور اختصاصی انگلستان - UK4-17 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK4-17

  • 16.500.000 تومان هزینه ماهانه
سرور اختصاصی انگلستان - UK5 -1 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK5

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD1

8 GB RAM

E3-1230

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD2

16 GB RAM

E3-1230 v3

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD3

16 GB RAM

E5-2620 V4

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD4

32 GB RAM

E5-2620 V4

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD5 -1 موجود است

32 GB RAM

2xE5-2620 v4

2x1 TB SATA HDD