سرور اختصاصی

سرور اختصاصی آلمان - EX42

64GB DDR3

Core i7-6700

2x 4TB - قابل تغییر

سرور اختصاصی آلمان - EX52

64GB DDR3

Core i7-8700

2x 8TB

سرور اختصاصی آلمان - EX62

64GB DDR3

Core i9-9900

2x 8TB

سرور اختصاصی آلمان - DX152

64GB DDR3

​2x Xeon Silver 4114

2x960GB SSD

سرور اختصاصی آلمان - DX292

64GB DDR3

​2x Intel Xeon Gold 6130

2x960GB SSD

سرور اختصاصی آلمان - PX92

128GB DDR3

W-2145

2x 2TB

سرور اختصاصی انگلستان - UK1 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK1

سرور اختصاصی انگلستان - UK1-17 -8 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK1-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK2 -1 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK2

سرور اختصاصی انگلستان - UK2-17 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK2-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK3 -1 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK3

سرور اختصاصی انگلستان - UK3-17 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK3-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK4 -1 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK4

سرور اختصاصی انگلستان - UK4-17 -7 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK4-17

  • 16.500.000 تومان هزینه ماهانه
سرور اختصاصی انگلستان - UK5 -1 موجود است

سرور اختصاصی انگلستان - UK5

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD1 -4 موجود است

8 GB RAM

E3-1230

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD2 -4 موجود است

16 GB RAM

E3-1230 v3

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD3 -2 موجود است

16 GB RAM

E5-2620 V4

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD4

32 GB RAM

E5-2620 V4

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD5 -1 موجود است

32 GB RAM

2xE5-2620 v4

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی فرانسه - EG32
سرور اختصاصی فرانسه - EG64
سرور اختصاصی فرانسه - EG128
سرور اختصاصی فرانسه - MG256
سرور اختصاصی فرانسه - MG384 -7 موجود است

زمان تحویل 2 تا 10 روز کاری اروپا