سرور اختصاصی

سرور اختصاصی آلمان - Hybrid

32GB DDR3

Core i7-4770

2x240G SSD + 2x2TB SATA

سرور اختصاصی فرانسه - EG128
سرور اختصاصی فرانسه - EG32
سرور اختصاصی فرانسه - EG64
سرور اختصاصی فرانسه - MG128
سرور اختصاصی فرانسه - MG256
سرور اختصاصی آلمان - EX41

32GB DDR3

Core i7-6700

2x 4TB

سرور اختصاصی آلمان - EX51

64GB DDR3

Core i7-6700

2x 4TB

سرور اختصاصی آلمان - PX121

256GB DDR3

E5-1650 v3

2x 4TB

سرور اختصاصی آلمان - PX91

64GB DDR3

E5-1650 v3

2x 2TB

سرور اختصاصی انگلستان - UK1

سرور اختصاصی انگلستان - UK1

سرور اختصاصی انگلستان - UK1-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK1-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK2

سرور اختصاصی انگلستان - UK2

سرور اختصاصی انگلستان - UK2-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK2-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK3

سرور اختصاصی انگلستان - UK3

سرور اختصاصی انگلستان - UK3-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK3-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK4

سرور اختصاصی انگلستان - UK4

سرور اختصاصی انگلستان - UK4-17

سرور اختصاصی انگلستان - UK4-17

  • 15.000.000 تومان هزینه ماهانه
سرور اختصاصی انگلستان - UK5

سرور اختصاصی انگلستان - UK5

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD1

16 GB RAM

E3-1230 3.20Ghz

2x1 TB SATA HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD2

E3-1230 3.20Ghz

32GB DDR3

2x1TB SATA3 HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD3

32GB DDR3

E3-1240v2 3.40Ghz

2x1TB SATA3 HDD

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD4

32GB DDR3

E5-2430

2x 1TB

سرور اختصاصی داخل ایران - IRD5

64GB DDR3 ECC

E5-2430 2.20Ghz

2x1TB

سرور اخختصاصی فرانسه - MG384

زمان تحویل 2 تا 10 روز کاری اروپا