سرور اختصاصی

سرور اختصاصی آلمان - EX42

64GB DDR3

Core i7-6700

2x 4TB - قابل تغییر

Starting from
13,000,000 ریال
Monthly
13,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی آلمان - EX52

64GB DDR3

Core i7-8700

2x 8TB

Starting from
19,200,000 ریال
Monthly
19,200,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی آلمان - EX62

64GB DDR3

Core i9-9900

2x 8TB

Starting from
22,400,000 ریال
Monthly
22,400,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی آلمان - DX152

64GB DDR3

​2x Xeon Silver 4114

2x960GB SSD

Starting from
59,200,000 ریال
Monthly
51,650,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی آلمان - DX292

64GB DDR3

​2x Intel Xeon Gold 6130

2x960GB SSD

Starting from
78,600,000 ریال
Monthly
71,140,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی آلمان - PX92

128GB DDR3

W-2145

2x 2TB

Starting from
23,000,000 ریال
Monthly
23,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK1 -7 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK1

Starting from
4,900,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK1-17 -8 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK1-17

8,900,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK2 -1 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK2

Starting from
7,200,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK2-17 -7 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK2-17

21,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK3 -1 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK3

Starting from
10,500,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK3-17 -7 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK3-17

85,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK4 -1 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK4

Starting from
11,200,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK4-17 -7 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK4-17

  • 16.500.000 تومان هزینه ماهانه
83,000,000 ریال
Monthly
83,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی انگلستان - UK5 -1 Available

سرور اختصاصی انگلستان - UK5

Starting from
26,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی داخل ایران - IRD1 -4 Available

8 GB RAM

E3-1230

2x1 TB SATA HDD

Starting from
5,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی داخل ایران - IRD2 -4 Available

16 GB RAM

E3-1230 v3

2x1 TB SATA HDD

Starting from
7,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی داخل ایران - IRD3 -2 Available

16 GB RAM

E5-2620 V4

2x1 TB SATA HDD

Starting from
15,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی داخل ایران - IRD4

32 GB RAM

E5-2620 V4

2x1 TB SATA HDD

Starting from
16,500,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی داخل ایران - IRD5 -1 Available

32 GB RAM

2xE5-2620 v4

2x1 TB SATA HDD

Starting from
21,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی فرانسه - EG32
Starting from
23,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی فرانسه - EG64
Starting from
34,500,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی فرانسه - EG128
Starting from
51,750,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی فرانسه - MG256
Starting from
70,500,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now
سرور اختصاصی فرانسه - MG384 -7 Available

زمان تحویل 2 تا 10 روز کاری اروپا

Starting from
100,000,000 ریال
Monthly
1,000,000 Setup Fee
Order Now