هاست پرترافیک

هاست پرترافیک - پلان برنز

سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

فضای ذخیره سازی 2 گیگابایت
میزان RAM مجاز 2 گیگابایت
فضای ذخیره سازی NVMe
پردازنده 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود

  • 5000 تومان هر گیگابایت فضا
هاست پرترافیک - پلان نقره ای

سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

فضای ذخیره سازی 4 گیگابایت
میزان RAM مجاز 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای ذخیره سازی NVMe

  • 5000 تومان هر گیگابایت فضا
هاست پرترافیک - پلان طلایی

سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و با توجه به 3 پلان برنز ، نقره ای و طلایی به آنها منابع اختصاصی داده خواهد شد
لذا در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید پلان های بالاتر مناسب استفاده شما خواهد بود

فضای ذخیره سازی 8 گیگابایت
میزان RAM مجاز 8 گیگابایت
پردازنده 8 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
فضای ذخیره سازی NVMe

  • 5000 تومان هر گیگابایت فضا