مشاهده مقاله های دارای برچسب 'افزودن mime type'

 افزودن Mime Type به Plesk

MIME یا Multipurpose Internet Mail Extensions استانداردی برای تعریف انواع فایلها به مرورگر می...

 افزودن Mime Type به cPanel

MIME یا Multipurpose Internet Mail Extensions استانداردی برای تعریف انواع فایلها به مرورگر می...