مشاهده مقاله های دارای برچسب 'convert to pfx'

 تولید فایل pfx

ابتدا کدهای Private key و Certificate و Chain گواهینامه صادر شده را در سه فایل مجزا با پسوند txt...