خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 1U 0 Beschikbaar

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

Vanaf
450,000 تومان
Maandelijks
200,000 setup/verzendkosten
Nu bestellen
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 2U 0 Beschikbaar

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

Vanaf
900,000 تومان
Maandelijks
200,000 setup/verzendkosten
Nu bestellen
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 3U 0 Beschikbaar

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

Vanaf
1,350,000 تومان
Maandelijks
200,000 setup/verzendkosten
Nu bestellen
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 4U 0 Beschikbaar

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا

Vanaf
1,800,000 تومان
Maandelijks
200,000 setup/verzendkosten
Nu bestellen