خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 1U 0 Saadaval

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

Alustades
450,000 تومان
Kord kuus
200,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 2U 0 Saadaval

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

Alustades
900,000 تومان
Kord kuus
200,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 3U 0 Saadaval

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

Alustades
1,350,000 تومان
Kord kuus
200,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 4U 0 Saadaval

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا

Alustades
1,800,000 تومان
Kord kuus
200,000 Häälestamise tasu
Telli kohe