خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 1U 0 Disponível

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

A partir de
450,000 تومان
por mês
200,000 Taxa de Configuração
Assinar agora
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 2U 0 Disponível

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

A partir de
900,000 تومان
por mês
200,000 Taxa de Configuração
Assinar agora
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 3U 0 Disponível

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

A partir de
1,350,000 تومان
por mês
200,000 Taxa de Configuração
Assinar agora
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 4U 0 Disponível

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا

A partir de
1,800,000 تومان
por mês
200,000 Taxa de Configuração
Assinar agora