خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 1U 0 Disponibilă

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

Începănd de la
450,000 تومان
Lunar
200,000 Taxe de instalare
Comandă acum
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 2U 0 Disponibilă

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

Începănd de la
900,000 تومان
Lunar
200,000 Taxe de instalare
Comandă acum
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 3U 0 Disponibilă

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

Începănd de la
1,350,000 تومان
Lunar
200,000 Taxe de instalare
Comandă acum
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 4U 0 Disponibilă

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا

Începănd de la
1,800,000 تومان
Lunar
200,000 Taxe de instalare
Comandă acum