خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 1U 0 Mevcut

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

Sadece..
450,000 تومان
Aylık
200,000 Kurulum Ücreti
Satın Al
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 2U 0 Mevcut

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

Sadece..
900,000 تومان
Aylık
200,000 Kurulum Ücreti
Satın Al
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 3U 0 Mevcut

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

Sadece..
1,350,000 تومان
Aylık
200,000 Kurulum Ücreti
Satın Al
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 4U 0 Mevcut

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا

Sadece..
1,800,000 تومان
Aylık
200,000 Kurulum Ücreti
Satın Al