در صورت تمایل به همکاری با سرورپارس می توانید رزومه خود را به بخش استخدام و منابع انسانی جهت پیگیری ارسال نمایید
Allowed File Extensions: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .bmp, .zip, .rar, .txt, 7zip, doc, docx

Please enter the characters you see in the image below into the text box provided. This is required to prevent automated submissions.

Cancel