ثبت دامنه

برای ثبت دامنه جدید در کادر زیر نام دامنه مورد نظر خود را وارد کرده، پس از جستجو امکان ثبت آن را بررسی کنید. در صورت آزاد بودن نام انتخاب شده میتوانید دامنه را ثبت کنید. در غیر این صورت میتوانید دامنه مورد نظر را در سایر پسوندهای موجود ثبت نمایید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

پسوندهای مختلف دامنه بر اساس دسته بندی :

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com hot!
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
.net hot!
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.org hot!
2,900,000 ریال
1 سال
3,020,000 ریال
1 سال
3,020,000 ریال
1 سال
.info sale!
890,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.ir hot!
65,000 ریال
1 سال
65,000 ریال
1 سال
75,000 ریال
1 سال
.co.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.ac.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.biz hot!
3,700,000 ریال
1 سال
3,700,000 ریال
1 سال
3,700,000 ریال
1 سال
.us
1,376,000 ریال
1 سال
1,376,000 ریال
1 سال
1,376,000 ریال
1 سال
.ایران
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.asia
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
.co.uk
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
.me
3,302,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.se
3,385,000 ریال
1 سال
3,385,000 ریال
1 سال
3,385,000 ریال
1 سال
.ca
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
.co
7,400,000 ریال
1 سال
7,400,000 ریال
1 سال
7,400,000 ریال
1 سال
.tv
6,900,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
.de
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.in
4,508,000 ریال
1 سال
4,508,000 ریال
1 سال
4,508,000 ریال
1 سال
.eu sale!
600,000 ریال
1 سال
1,660,000 ریال
1 سال
1,660,000 ریال
1 سال
.org.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.company
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
.today
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.academy
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.systems
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.enterprises
5,600,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
.domains
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.gallery
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.graphics
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.photography
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.computer
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.photos
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.tips
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.house
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.id.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.club
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
.ru
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
.co.com
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.city
3,530,000 ریال
1 سال
5,350,000 ریال
1 سال
5,350,000 ریال
1 سال
.net.ir
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
.name
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.aero
31,500,000 ریال
1 سال
31,500,000 ریال
1 سال
31,500,000 ریال
1 سال
.pro sale!
1,250,000 ریال
1 سال
4,310,000 ریال
1 سال
4,310,000 ریال
1 سال
.uk
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.tw
8,000,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
.camp
12,700,000 ریال
1 سال
12,700,000 ریال
1 سال
12,700,000 ریال
1 سال
.space
1,250,000 ریال
1 سال
4,400,000 ریال
1 سال
4,400,000 ریال
1 سال
.news
5,640,000 ریال
1 سال
5,640,000 ریال
1 سال
5,640,000 ریال
1 سال
.online sale!
1,590,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
.website
870,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.love
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.social
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
.xyz sale!
580,000 ریال
1 سال
2,810,000 ریال
1 سال
2,810,000 ریال
1 سال
.gov.ir
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
.media
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.life
1,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
.vision
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
.at
3,110,000 ریال
1 سال
3,110,000 ریال
1 سال
3,110,000 ریال
1 سال
.travel
32,650,000 ریال
1 سال
32,650,000 ریال
1 سال
32,650,000 ریال
1 سال
.sch.ir
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
50,400 ریال
1 سال
.marketing
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
.click
1,800,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.store
14,030,000 ریال
1 سال
14,030,000 ریال
1 سال
14,030,000 ریال
1 سال
.ws
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.band
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
.bz
5,960,000 ریال
1 سال
5,960,000 ریال
1 سال
5,960,000 ریال
1 سال
.win sale!
800,000 ریال
1 سال
7,120,000 ریال
1 سال
7,120,000 ریال
1 سال
.mobi
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.directory
5,340,000 ریال
1 سال
5,340,000 ریال
1 سال
5,340,000 ریال
1 سال
.trade
7,010,000 ریال
1 سال
7,010,000 ریال
1 سال
7,010,000 ریال
1 سال
.network
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.site
1,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.ac
8,490,000 ریال
1 سال
8,490,000 ریال
1 سال
8,490,000 ریال
1 سال
.coffee
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
.nl
2,380,000 ریال
1 سال
2,380,000 ریال
1 سال
2,380,000 ریال
1 سال
.it
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.pw
7,750,000 ریال
1 سال
7,750,000 ریال
1 سال
7,750,000 ریال
1 سال
.restaurant
6,390,000 ریال
1 سال
6,390,000 ریال
1 سال
6,390,000 ریال
1 سال
.cafe
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
.tech
1,200,000 ریال
1 سال
8,700,000 ریال
1 سال
8,700,000 ریال
1 سال
.land
2,800,000 ریال
1 سال
4,600,000 ریال
1 سال
4,600,000 ریال
1 سال
.vip
1,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.international
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.archi
5,600,000 ریال
1 سال
16,000,000 ریال
1 سال
16,000,000 ریال
1 سال
.tools
3,390,000 ریال
1 سال
9,990,000 ریال
1 سال
9,990,000 ریال
1 سال
.design
7,900,000 ریال
1 سال
7,900,000 ریال
1 سال
7,900,000 ریال
1 سال
.market
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.dev
4,390,000 ریال
1 سال
4,390,000 ریال
1 سال
4,390,000 ریال
1 سال
.global
17,540,000 ریال
1 سال
17,540,000 ریال
1 سال
17,540,000 ریال
1 سال
.app
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.blog
2,100,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.agency
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
4,940,000 ریال
1 سال
.shop sale!
800,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.art
2,650,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
.video
5,940,000 ریال
1 سال
5,940,000 ریال
1 سال
5,940,000 ریال
1 سال
.money
2,900,000 ریال
1 سال
5,100,000 ریال
1 سال
5,100,000 ریال
1 سال
.io
15,900,000 ریال
1 سال
15,900,000 ریال
1 سال
15,900,000 ریال
1 سال
.studio
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
.id
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
.coach
2,900,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.shopping
6,900,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
6,900,000 ریال
1 سال
.center
4,990,000 ریال
1 سال
4,990,000 ریال
1 سال
4,990,000 ریال
1 سال
.care
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
7,590,000 ریال
1 سال
.fit
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
.wedding
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
.cc
4,790,000 ریال
1 سال
4,790,000 ریال
1 سال
4,790,000 ریال
1 سال
.support
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
3,400,000 ریال
1 سال
.af
28,600,000 ریال
1 سال
28,600,000 ریال
1 سال
28,600,000 ریال
1 سال
.pk
20,470,000 ریال
1 سال
20,470,000 ریال
1 سال
20,470,000 ریال
1 سال
.host
30,000,000 ریال
1 سال
30,000,000 ریال
1 سال
30,000,000 ریال
1 سال
.pizza
4,500,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی های بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به جز دامنه های خاص و دامنه های تازه تمدید شده