ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

برنامه های افزودنی را بر اساس طبقه بندی مرور کنید

دامنه
قیمت جدید
انتقال
Renewal
.com hot!
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
.net hot!
1,733,000ریال
1 سال
1,733,000ریال
1 سال
1,733,000ریال
1 سال
.org hot!
1,642,000ریال
1 سال
1,642,000ریال
1 سال
1,642,000ریال
1 سال
.info hot!
1,743,000ریال
1 سال
1,743,000ریال
1 سال
1,743,000ریال
1 سال
.ir hot!
65,000ریال
1 سال
65,000ریال
1 سال
65,000ریال
1 سال
.co.ir
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.ac.ir
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.biz hot!
1,825,000ریال
1 سال
1,825,000ریال
1 سال
1,825,000ریال
1 سال
.us
1,376,000ریال
1 سال
1,376,000ریال
1 سال
1,376,000ریال
1 سال
.ایران
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.asia
2,798,000ریال
1 سال
2,798,000ریال
1 سال
2,798,000ریال
1 سال
.co.uk
1,376,000ریال
1 سال
1,376,000ریال
1 سال
1,376,000ریال
1 سال
.me
3,302,000ریال
1 سال
3,302,000ریال
1 سال
3,302,000ریال
1 سال
.se
3,385,000ریال
1 سال
3,385,000ریال
1 سال
3,385,000ریال
1 سال
.ca
3,000,000ریال
1 سال
3,000,000ریال
1 سال
3,000,000ریال
1 سال
.co
4,027,000ریال
1 سال
4,027,000ریال
1 سال
4,027,000ریال
1 سال
.tv
5,504,000ریال
1 سال
5,504,000ریال
1 سال
5,504,000ریال
1 سال
.de
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.in
2,018,000ریال
1 سال
2,018,000ریال
1 سال
2,018,000ریال
1 سال
.eu
1,009,000ریال
1 سال
1,009,000ریال
1 سال
1,009,000ریال
1 سال
.org.ir
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.company
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.today
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
.academy
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
.systems
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
.enterprises
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
5,300,000ریال
1 سال
.domains
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
.gallery
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
.graphics
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
.photography
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
.computer
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
.photos
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
.tips
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
.house
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
.id.ir
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.club
2,550,000ریال
1 سال
2,550,000ریال
1 سال
2,550,000ریال
1 سال
.ru
3,400,000ریال
1 سال
3,400,000ریال
1 سال
3,400,000ریال
1 سال
.co.com
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
.city
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
3,350,000ریال
1 سال
.net.ir
50,400ریال
1 سال
50,400ریال
1 سال
50,400ریال
1 سال
.name
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.aero
21,000,000ریال
1 سال
21,000,000ریال
1 سال
21,000,000ریال
1 سال
.pro sale!
2,716,000ریال
1 سال
2,716,000ریال
1 سال
2,716,000ریال
1 سال
.uk
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
.tw
8,000,000ریال
1 سال
8,000,000ریال
1 سال
8,000,000ریال
1 سال
.camp
3,900,000ریال
1 سال
3,900,000ریال
1 سال
3,900,000ریال
1 سال
.space
1,250,000ریال
1 سال
4,400,000ریال
1 سال
4,400,000ریال
1 سال
.news
2,500,000ریال
1 سال
2,900,000ریال
1 سال
2,900,000ریال
1 سال
.online sale!
1,590,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
.website
870,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.love
5,500,000ریال
1 سال
5,500,000ریال
1 سال
5,500,000ریال
1 سال
.social
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
.xyz sale!
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.gov.ir
50,400ریال
1 سال
50,400ریال
1 سال
50,400ریال
1 سال
.media
2,900,000ریال
1 سال
2,900,000ریال
1 سال
2,900,000ریال
1 سال
.life
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.vision
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.at
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.travel
19,310,000ریال
1 سال
19,310,000ریال
1 سال
19,310,000ریال
1 سال
.sch.ir
50,400ریال
1 سال
50,400ریال
1 سال
50,400ریال
1 سال
.marketing
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
.click
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
.store
1,800,000ریال
1 سال
5,390,000ریال
1 سال
5,390,000ریال
1 سال
.ws
2,900,000ریال
1 سال
2,900,000ریال
1 سال
2,900,000ریال
1 سال
.band
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.bz
2,870,000ریال
1 سال
2,870,000ریال
1 سال
2,870,000ریال
1 سال
.win new!
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.mobi
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
.directory
1,340,000ریال
1 سال
1,340,000ریال
1 سال
1,340,000ریال
1 سال
.trade
1,340,000ریال
1 سال
1,340,000ریال
1 سال
1,340,000ریال
1 سال
.network
1,490,000ریال
1 سال
1,490,000ریال
1 سال
1,490,000ریال
1 سال
.site
1,400,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
.ac
8,490,000ریال
1 سال
8,490,000ریال
1 سال
8,490,000ریال
1 سال
.coffee
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
.nl
1,380,000ریال
1 سال
1,380,000ریال
1 سال
1,380,000ریال
1 سال
.it
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
.pw
1,750,000ریال
1 سال
1,750,000ریال
1 سال
1,750,000ریال
1 سال
.restaurant
6,390,000ریال
1 سال
6,390,000ریال
1 سال
6,390,000ریال
1 سال
.cafe
4,490,000ریال
1 سال
4,490,000ریال
1 سال
4,490,000ریال
1 سال
.tech
1,200,000ریال
1 سال
8,700,000ریال
1 سال
8,700,000ریال
1 سال
.land
2,800,000ریال
1 سال
4,600,000ریال
1 سال
4,600,000ریال
1 سال
.vip
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.international
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.archi
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.tools
1,390,000ریال
1 سال
5,390,000ریال
1 سال
5,390,000ریال
1 سال
.design
7,900,000ریال
1 سال
7,900,000ریال
1 سال
7,900,000ریال
1 سال
.market
5,400,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
.dev
4,390,000ریال
1 سال
4,390,000ریال
1 سال
4,390,000ریال
1 سال
.global
14,500,000ریال
1 سال
14,500,000ریال
1 سال
14,500,000ریال
1 سال
.app
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
.blog
2,100,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
.agency
2,100,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
.shop
1,900,000ریال
1 سال
4,100,000ریال
1 سال
4,100,000ریال
1 سال

لطفاً یک طبقه از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به جز دامنه های خاص و دامنه های تازه تمدید شده