خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

Colo-1U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

شروع از
1,800,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Colo-2U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

شروع از
3,600,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Colo-3U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

شروع از
5,400,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Colo-4U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا

شروع از
7,200,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید