خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 1U 0 موجود است

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 2U 0 موجود است

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 3U 0 موجود است

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 4U 0 موجود است

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا