سرویس های ویژه جهت راه اندازی سرویس دانلود

DL-100G ایران

هاست دانلود 100 گیگابایت

وب سرور لایت اسپید

تعداد نامحدود بازدید

پورت 1 گیگابایت

DL-10G ایران

هاست دانلود 10 گیگابایت ایران

وب سرور لایت اسپید

تعداد نامحدود بازدید

DL-200G ایران

هاست دانلود 200 گیگابایت ایران

وب سرور لایت اسپید

تعداد نامحدود بازدید

DL-20G ایران

هاست دانلود 20 گیگابایت ایران

وب سرور لایت اسپید

تعداد نامحدود بازدید

DL-400G ایران

هاست دانلود 400 گیگابایت ایران

وب سرور لایت اسپید

تعداد نامحدود بازدید

DL-500G ایران

هاست دانلود 500 گیگابایت ایران

وب سرور لایت اسپید

تعداد نامحدود بازدید

DL-50G ایران

هاست دانلود 50 گیگابایت ایران

وب سرور لایت اسپید

تعداد نامحدود بازدید