نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه Slab2

نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 2500000 تومان

ارائه ماژول WHMCS

ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API

کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود

نمایندگی ثبت دامنه Slab3

نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 3500000 تومان

ارائه ماژول WHMCS

ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API

کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود

نمایندگی ثبت دامنه Slab1

نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 1 میلیون تومان

ارائه ماژول WHMCS

ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API

کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود