نمایندگی ثبت دامنه Slab2

2,500,000 تومان
نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 2500000 تومان

ارائه ماژول WHMCS

ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API

کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود

نمایندگی ثبت دامنه Slab3

3,500,000 تومان
نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 3500000 تومان

ارائه ماژول WHMCS

ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API

کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود

نمایندگی ثبت دامنه Slab1

1,000,000 تومان
نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 1 میلیون تومان

ارائه ماژول WHMCS

ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API

کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود