هاست وردپرس

هاست وردپرس نامحدود پلان WP1

------------------------------------------
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 1 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 40.000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 50.000 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 60.000 تومان خرید ماهانه
هاست وردپرس نامحدود پلان WP2

------------------------------------------
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 3 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 90.000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 100.000 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 110.000 تومان خرید ماهانه
هاست وردپرس نامحدود پلان WP3

------------------------------------------
------------------------------------------


 • نامحدود فضای سرویس
 • نامحدود ترافیک سرویس
 • 5 سایت امکان راه اندازی سایت
 • هر ماه 135.000 تومان خرید سالانه
 • هر ماه 145.000 تومان خرید شش ماهه
 • هر ماه 155.000 تومان خرید ماهانه