سرور مجازی

VPS01-Pro سرور مجازی خارج از کشور - PV

1 core cpu

1024 MB ram

40GB HDD

VPS02-Pro سرور مجازی خارج از کشور - HVM

1 core cpu

2048 MB ram

80GB HDD

VPS02-Pro سرور مجازی خارج از کشور - PV

1 core cpu

2048 MB ram

80GB HDD

VPS03-Pro سرور مجازی خارج از کشور - HVM

1 core cpu

4096 MB ram

150GB HDD

VPS03-Pro سرور مجازی خارج از کشور - PV

1 core cpu

4096 MB ram

150GB HDD