سرور مجازی KVM (آلمان)

سرور مجازی - VP1
 • 1 core
  CPU
 • 1 GB
  RAM
 • 20 GB
  Space
 • 1 TB
  Traffic
سرور مجازی - VP2
 • 2 core
  CPU
 • 2 GB
  RAM
 • 50 GB
  Space
 • 2 TB
  Traffic
سرور مجازی - VP3
 • 4 core
  CPU
 • 4 GB
  RAM
 • 80 GB
  Space
 • 4 TB
  Traffic
سرور مجازی - VP4

CPU 8 core

 • 8 GB
  RAM
 • 160 GB
  Space
 • 8 TB
  Traffic