خدمات مربوط به میزبانی فضای سرور در دیتاسنتر ایران(Co-Location)

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 1U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
1 یونیت فضا

Starting from
650,000 تومان
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 2U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
2 یونیت فضا

Starting from
1,300,000 تومان
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 3U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
3 یونیت فضا

Starting from
1,950,000 تومان
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now
خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر - 4U

خدمات اختصاص فضا در دیتاسنتر
4 یونیت فضا

Starting from
1,800,000 تومان
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now