نمایندگی هاست ویندوز ایران (Plesk)

نمایندگی ویندوز ایران - RSWin3

فضا 10 گیگابایت

ترافیک نامحدود

نمایندگی ویندوز ایران - RSWin4

فضا 20 گیگابایت

ترافیک نامحدود

نمایندگی ویندوز ایران - RSWin5

فضا 30 گیگابایت

ترافیک نامحدود

نمایندگی ویندوز ایران - RSWin6

فضا 60 گیگابایت

ترافیک نامحدود