گواهینامه های امنیتی SSL برای دامنه های بین المللی و آی آر

گواهینامه SSL استاندارد یک ساله

گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه استاندارد OV

گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه EV (آدرس سبز مرورگر)

تنها گواهینامه ممکن جهت سبز شدن مرورگر
گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه WildCard (OV)

گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

امن کردن دامنه و زیر دامنه های آن

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه OV ویژه 4 دامنه - یک ساله

گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

امن کردن دامنه و زیر دامنه های آن

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه OV ویژه 6 دامنه - یک ساله

گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

امن کردن دامنه و زیر دامنه های آن

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه OV ویژه 10 دامنه - یک ساله

گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

امن کردن دامنه و زیر دامنه های آن

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی