گواهینامه SSL استاندارد یک ساله

448,000 تومان
Annually
گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه استاندارد OV

3,000,000 تومان
Annually
گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه EV (آدرس سبز مرورگر)

16,000,000 تومان
Annually
تنها گواهینامه ممکن جهت سبز شدن مرورگر
گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه WildCard (OV)

8,890,000 تومان
Annually
گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

امن کردن دامنه و زیر دامنه های آن

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه OV ویژه 4 دامنه - یک ساله

20,000,000 تومان
Annually
گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

امن کردن دامنه و زیر دامنه های آن

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه OV ویژه 6 دامنه - یک ساله

23,500,000 تومان
Annually
گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

امن کردن دامنه و زیر دامنه های آن

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

گواهینامه OV ویژه 10 دامنه - یک ساله

29,500,000 تومان
Annually
گواهینامه امنیتی، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی

فعال سازی اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه، صدور گواهینامه پس از تایید مدارک

نصب رایگان در سرورهای سرورپارس

تایید نام سازمان یا شرکت

امن کردن دامنه و زیر دامنه های آن

بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی