سرور مجازی - VP1

شروع از
420,000 تومان
ماهانه
 • CPU 1 core
 • RAM 1 GB
 • Space 20 GB
 • Traffic 1 TB

سرور مجازی - VP2

شروع از
580,000 تومان
ماهانه
 • CPU 2 core
 • RAM 2 GB
 • Space 50 GB
 • Traffic 2 TB

سرور مجازی - VP3

شروع از
1,080,000 تومان
ماهانه
 • CPU 4 core
 • RAM 4 GB
 • Space 80 GB
 • Traffic 4 TB

سرور مجازی - VP4

شروع از
2,500,000 تومان
ماهانه
 • RAM 8 GB
 • Space 160 GB
 • Traffic 8 TB
CPU 8 core